Obchodné a reklamačné podmienky

Čl. I
ÚVODNÉ USTANOVENIA

Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na kúpne zmluvy uzavierané na diaľku prostredníctvom internetového obchodu na internetovej stránke www.kvaskovanie.sk (ďalej aj „Internetový obchod“), pričom odoslaním objednávky Kupujúci vyjadruje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a reklamačnými podmienkami a v plnom rozsahu porozumel ich obsahu.

1. Tieto obchodné podmienky a reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy a sú záväzné pre obe zmluvné strany kúpnej zmluvy.
2. Kúpnou zmluvou uzavretou na diaľku sa rozumie zmluva, ktorú uzatvára Predávajúci a Kupujúci, na zásielkový predaj tovaru a služieb výlučne prostredníctvom prostriedkov komunikácie, najmä internetu, telefónu a elektronickej pošty (ďalej len „Kúpna zmluva“).
3. Kúpna zmluva sa spravuje predovšetkým príslušnými ustanoveniami zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane Kupujúci pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a týmito obchodnými podmienkami upravujúcimi podrobnosti pri ich uzatváraní a realizácii.
4. Predávajúcim je PLUTOS COMPANY, s.r.o., so sídlom Východná 6968/26, 91108 Trenčín, IČO: 45373841, IČ DPH: SK2022963239, zápis: v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č.: 22603/R (ďalej len „Predávajúci“), ktorý je zároveň prevádzkovateľom Internetovej stránky www.kvaskovanie.sk (ďalej len „Stránka“ alebo „Internetový obchod“).
5. Kontaktné údaje Predávajúceho vo vzťahu k Internetovému obchodu sú:
a) kontaktné telefónne číslo: +421 948 888 368 v pracovných dňoch medzi 09:00 a 16:00 hod.
b) e-mail: kvaskovanie@gmail.com
c) bankové spojenie: IBAN: SK3183300000002500221386 SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX
6. Predávajúci je oprávnený predávať služby (čo zahŕňa komunikáciu s Kupujúcim, fakturáciu, zasielanie služby a pod.) prostredníctvom (s využitím) Internetového obchodu.
7. Kupujúcim sa rozumie užívateľ Stránky, resp. každý návštevník Stránky, ktorý odoslal objednávku prostredníctvom Internetového obchodu (ďalej len „Kupujúci”). Kupujúci uznáva elektronickú komunikáciu s Predávajúcim predovšetkým prostredníctvom Internetového obchodu, telefónu a e-mailovej komunikácie.
8. Službou je každý produkt zverejnený v Internetovom obchode. Výnimkou sú preklikové odkazy na iné doporučované stránky a e-shopy prostredníctvom odkazov a banerov uverejnených na tejto Stránke. Kupujúci prekliknutím na iné stránky automaticky spadá pod obchodné podmienky prevádzkovateľa danej stránky. Kurzy kváskovania predáva a aj realizuje spoločnosť Lievito, s.r.o., Kvetná 1128/20, 905 01 Senica, IČO: 50970658, IČ DPH:SK 2120561784

Čl. II
INFORMÁCIE O TOVARE A CENE

1. Farebné vyobrazenie tovaru nemusí presne zodpovedať skutočnosti, z dôvodu nepresnosti zobrazovacích jednotiek počítača.
2. Cena tovaru uvedená v internetovom obchode je konečná, vrátane DPH. Cena nezahŕňa náklady spojené s doručením a prepravou tovaru alebo iné voliteľné služby. Náklady spojené s doručením tovaru a náklady za iné voliteľné služby sú uvedené pri vytváraní objednávky a sú automaticky pripočítané ku kúpnej cene tovaru. Predávajúci je platcom DPH.
3. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak, prípadne do platnosti termínu akcie.

Čl. III
OBJEDNÁVANIE TOVARU

Postup pri objednávaní tovaru v internetovom obchode www.kvaskovanie.sk :
1. Kupujúci potvrdzuje, že odoslaním objednávky akceptuje cenu tovaru, obchodné podmienky a reklamačné podmienky Internetového obchodu.
2. Po odoslaní objednávky bude Kupujúcemu na e-mailovú adresu uvedenú pri objednávke tovaru zaslaný potvrdzujúci email, ktorým Predávajúci potvrdí zaradenie objednávky na spracovanie. Na uvedenú e-mailovú adresu budú Kupujúcemu zaslané všetky ďalšie informácie a doklady ohľadom objednávky predovšetkým: fakturačné údaje Kupujúceho, adresu pre doručenie tovaru, špecifikáciu tovaru, množstvo objednaného tovaru a výslednú cenu tovaru.
3. Pred potvrdením objednávky bude stanovená celková cena objednaného tovaru.
4. Pred definitívnym zaslaním objednávky Predávajúci odporúča Kupujúcemu využiť možnosti previesť dôkladnú kontrolu celej objednávky a detailne preštudovať tieto obchodné podmienky a reklamačné podmienky.
5. Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru. Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a podľa zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane Kupujúci a pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb je chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku.

Čl. IV
SPÔSOB UZATVÁRANIA KÚPNEJ ZMLUVY

1. Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy Kupujúceho Predávajúcim vo forme:
a) e-mailovej správy Kupujúceho zaslaného Predávajúcemu na kvaskovanie@gmail.com
b) Kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na Internetovom obchode Predávajúceho,
c) telefonickej objednávky.
2. Záväzným akceptovaním objednávky je e-mailové alebo telefonické potvrdenie Predávajúcim Kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky a po overení dostupnosti a termínu dodania tovaru požadovaného Kupujúcim označené napríklad ako „potvrdenie objednávky“.
3. Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, názov a údaje o Kupujúcom, resp. adrese, kde má byť tovar dodaný, spôsobe prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre Kupujúceho, údaje o Predávajúcom, prípadne aj iné údaje.
4. Kúpnu zmluvu je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi Kupujúcim a Predávajúcim, ak zákon alebo iný všeobecne záväzný právny predpis neustanovuje inak.
5. Na e-mailovú adresu Kupujúceho môžu byť v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky.

Čl. V
POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

Predávajúci sa zaväzuje dodať:
1. Druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky, okrem zjavných omylov, v prípade výraznej zmeny ceny tovaru alebo nedostupnosti tovaru.
2. Tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.
3. Kupujúcemu doklady v písomnej alebo elektronickej forme potrebné na jeho prevzatie a užívanie.
Predávajúci nezodpovedá za:
a) Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa.
b) Prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo v dôsledku nepredvídateľných prekážok.
Kupujúci sa zaväzuje:
a) Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť Predávajúcemu.
b) Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.
c) Nepoškodzovať dobré obchodné meno Predávajúceho.

Čl. VI
PRÁVO NA ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

1. Kupujúci má na základe zákona č.102/2014 Z. z. o ochrane Kupujúci a pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení §7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru.
2. Kupujúci je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu alebo emailovú adresu predávajúceho a toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Kupujúci je bezodkladne po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy, od ktorej odstupuje, spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame Kupujúcim, aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zaslali doporučene a ako poistenú zásielku.
Na odstúpenie od zmluvy môže Kupujúci využiť nasledovný formulár: Odstúpenie od kúpnej zmluvy, v ktorom je potrebné vyplniť minimálne údaje s označením „*“ – hviezdičkou.
3. Tovar je potrebné zaslať neporušený a v pôvodnom obale. Nie je vhodné ho zasielať na dobierku, tovar nebude Predávajúcim prevzatý.
4. Predávajúci vráti kúpnu cenu vrátane hodnoty za najlacnejší bežný spôsob doručenia ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru a to do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr, ako je mu doručený tovar alebo Kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru. To neplatí v prípade, ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.
5. Náklady na vrátenie tovaru znáša Kupujúci (Zbierka zákonov č. 102/2014 §10 ods. 3)
6. Toto právo na odstúpenie od zmluvy sa podľa §7 ods. 6 Zákona neuplatňuje napríklad pre tovar, ktorý bol zhotovený podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, alebo ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, alebo tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze alebo zníženiu akosti, taktiež pre predaj novín, časopisov, periodickej tlače, kníh a na predaj audiovizuálneho diela, zvukového záznamu alebo zvukovo-obrazového záznamu umeleckého výkonu alebo multimediálneho diela, či elektronickej knihy, ktoré
Kupujúci rozbalil alebo aj na tovar, ktorý bol uzavretý v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov.
7. Na účely zistenia povahy, charakteristík a funkčností tovaru má Kupujúci s tovarom manipulovať a skontrolovať ho len takým spôsobom, akým by mu to bolo umožnené v bežnej predajni, čo prezumuje povinnosť vrátenia tovaru s originálnym obalom, visačkami a podobne.
Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku najmä v nasledovných prípadoch:
a) ak ide o zmluvu, ktorej súčasťou je aj poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom Kupujúci pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy,
b) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu alebo služieb, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
c) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu zhotoveného podľa osobitých požiadaviek Kupujúceho alebo produktu určeného osobitne pre jedného Kupujúceho, alebo produktu, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť (CD, DVD, e-knihy, certifikáty, a pod.) a takisto aj pre tovar objednaný zo zahraničia na konkrétnu požiadavku kupujúceho.
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť ak:
a) produkt sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať,
b) zmenila sa cena u dodávateľa produktu,
c) vystavená cena produktu bola chybná.

Čl: VII
STORNOVANIE OBJEDNÁVKY

Predávajúci má právo stornovať objednávku z dôvodu vypredania alebo nedostupnosti tovaru. O stornovaní objednávky bude Predávajúci Kupujúceho bezodkladne informovať telefonicky, písomne alebo e-mailom. V prípade, že Kupujúci uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, táto mu bude vrátená do 14 dní bezhotovostným prevodom na účet, z ktorého bola uskutočnená úhrada kúpnej ceny.

Čl. VIII
PLATOBNÉ PODMIENKY

Za tovar a služby v internetovom obchode je možné platiť nasledovnými spôsobmi:
1. platba na dobierku – platí sa priamo kuriérovi pri preberaní tovaru
2. platba prevodným príkazom, platobnou kartou alebo vkladom na účet Predávajúceho – tovar bude expedovaný po prijatí peňažných prostriedkov na účet Predávajúceho
Daňový doklad (faktúra) je zasielaný priamo so zásielkou objednaného tovaru alebo do e-mailu Kupujúceho. Faktúra slúži ako dodací list a reklamačný list. Tovar v internetovom obchode má záručnú dobu 24 mesiacov, pokiaľ nie je pri tovare uvedené inak. Náklady na dodanie tovaru, ktoré je Kupujúci povinný zaplatiť súčasne s úhradou kúpnej ceny tovaru.

Čl. IX
DODACIE PODMIENKY

Postup pri preberaní zásielky:
1. Pri preberaní tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, Kupujúcemu doporučujeme zásielku neprevziať a o tejto skutočnosti kontaktovať Predávajúceho.
2. Pokiaľ poškodenie výrobku zistí Kupujúci až po rozbalení balíka, neodkladne ešte v daný deň o danej skutočnosti emailom informuje Predávajúceho. Pri rozbaľovaní balíka dbá Kupujúci na to, aby obal tovaru rozbaľovaním nepoškodil.
3. V prípade poškodenia zásielky, ktorá bola doručovaná Slovenskou poštou, Slovenská pošta vyžaduje riešenie reklamácie zo strany príjemcu zásielky (Kupujúceho).
4. V prípade neobdržania zásielky v stanovenej lehote je zahájené vyšetrovanie na strane prepravnej spoločnosti, ktoré môže trvať niekoľko dní. Počas tejto lehoty nie je možné uskutočniť žiadnu peňažnú náhradu kupujúcemu alebo zásielku Kupujúcemu poslať znovu.

Čl. X
DODACIA LEHOTA

1. Dodacia lehota je spravidla 1 až 3 pracovné dni, ak pri popise tovaru nie je uvedené inak. V prípade, že nebude možné objednávku vybaviť alebo niektorý tovar nebude v dostatočnom množstve na sklade, bude Kupujúci o tejto skutočnosti informovaný Predávajúcim telefonicky alebo emailom. Je potrebné, aby Kupujúci uviedol v objednávke funkčnú a používanú emailovú adresu, nakoľko na túto emailovú adresu sú mu posielané informácie o celom priebehu objednávky.
2. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, Predávajúci bude kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil časť alebo celú čiastku kúpnej ceny a tovar mu nebude môcť byť dodaný, bude mu táto čiastka Predávajúcim vrátená späť a to do 7 pracovných dní.

Čl. XI
PREVOD VLASTNÍCKEHO PRÁVA

1. Vlastnícke právo prechádza z Predávajúceho na Kupujúceho prechádza až momentom vyplatenia plnej ceny za dodávku tovaru alebo služby.
2. Tovar alebo služby, na ktoré sa vzťahuje ešte vlastnícke právo Predávajúceho, má Predávajúci právo v prípade uplatnenia reklamácie vybaviť až v momente jeho úplného zaplatenia.

Čl. XII
REKLAMAČNÝ PORIADOK

1. Kupujúci uplatňuje reklamáciu písomne poštou na adrese Predávajúceho alebo elektronickou poštou na e-mailovej adrese v zákonom stanovenej záručnej dobe, ktorá je 24 mesiacov, pokiaľ zákon neudáva inú záručnú dobu alebo pokiaľ nebolo dohodnuté inak, a začína plynúť od prevzatia tovaru Kupujúcim. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia objednávky od prepravnej spoločnosti alebo priamo od Predávajúceho.
2. Kupujúci je pri uplatnení reklamácie povinný zaslať Predávajúcemu spolu s reklamovaným tovarom originál daňového dokladu (faktúru). Predávajúci nepreberie reklamovaný tovar zaslaný Kupujúcim na dobierku. Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu tovaru. K reklamácii doporučujeme priložiť vyplnený reklamačný formulár. Náklady na doručenie reklamovaného tovaru Predávajúcemu znáša Kupujúci.
3. Kupujúci je povinný pri uplatnení reklamácie pravdivo uviesť všetky požadované informácie, najmä presne označiť druh a rozsah chyby tovaru.
4. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré zistí na predávanom tovare pri prevzatí Kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí a užívaní tovaru počas záručnej doby.
5. Predávajúci nezodpovedá za vady spôsobené najmä nasledovným užívaním: mechanickým poškodením, neodvratnou udalosťou (živelnou pohromou, nesprávnym zaobchádzaním), v rozpore s návodom na užívanie a obvyklým spôsobom používania, v osobitných prípadoch, ak to vyplýva z povahy veci aj zásahom nepovolanej osoby, vrátane užívateľa, prípadne iným neodborným zásahom, používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzeného prostrediu tovaru, zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar, poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok.
6. Predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie a následne reklamáciu vybaví v lehote, ktorá nesmie byť dlhšia ako 30 dní od uplatnenia reklamácie. Vybavenie reklamácie bude
Kupujúcemu oznámené telefonicky, písomne alebo elektronickou poštou. Vybavenie reklamácie trvá najviac 30 dní odo dňa doručenia reklamovaného tovaru Predávajúcemu, pokiaľ sa vzájomne nedohodnú inak.
7. V prípade reklamácie uplatnenej do 12 mesiacov od kúpy výrobku, Predávajúci môže vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Ak Predávajúci zamietne reklamáciu uplatnenú po 12 mesiacoch od kúpy výrobku, Predávajúci je povinný informovať Kupujúceho o tom, komu možno zaslať výrobok na odborné posúdenie. Odborným posúdením sa na účely vybavenia reklamácií rozumie o. i. i stanovisko autorizovanej osoby alebo osoby oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia.
8. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje Predávajúci a je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má Kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Za opätovné vyskytnutie sa vady po oprave sa považuje, keď sa rovnaká vada, aká bola v záručnej dobe najmenej dvakrát odstraňovaná, vyskytne opätovne. Za väčší počet vád sa považuje, keď tovar má súčasne najmenej tri odstrániteľné vady, pričom každá z týchto vád bráni riadnemu užívaniu tovaru. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu tejto súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu tovaru, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.
9. Ak má Kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy, záleží na Kupujúcom, ktoré z týchto práv si uplatní. Len čo si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť.
10. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
a) odovzdaním opraveného tovaru, b) výmenou tovaru, c) vrátením kúpnej ceny tovaru, d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, e) písomnou výzvou na prevzatie Predávajúcim určeného plnenia, f) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.
11. Náklady na doručenie opraveného alebo vymeneného tovaru Kupujúcemu znáša Predávajúci.

Čl. XIII
RIEŠENIE SPOTREBITEĽSKÝCH SPOROV PROSTREDNÍCTVOM EURÓPSKEJ PLATFORMY RSO

Alternatívne riešenie sporov:
Dňa 1.2.2016 nadobudol účinnosť novelizovaný zákon o ochrane Kupujúcich pri predaji na diaľku (Zákon č.102/2014). V prípade, že zákazník nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, zákazník má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť zákazníka podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania zákazníkom, zákazník má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia §12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Rovnako aj nároky Predávajúceho voči Kupujúcemu môžu byť uplatnené prostredníctvom európskej platformy. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/); zákazník má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Zákazník môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len Kupujúci – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi Kupujúcim a Predávajúcim, vyplývajúceho z Kúpnej zmluvy alebo súvisiaceho s kúpnou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od Kupujúceho požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Čl. XIV
OCHRANA A SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Predávajúci spracúva osobné údaje Kupujúceho výlučne za účelom uzavretia Kúpnej zmluvy a na plnenie svojich záväzkov voči Kupujúcemu vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy podľa zákona o ochrane osobných údajov, a to najmä pri vystavení faktúry/daňového dokladu, kontaktovaní Kupujúceho v súvislosti s vybavovaním jeho objednávky, doručením objednaného tovaru prepravnou spoločnosťou, vybavením prípadnej reklamácie a registrácie na Internetovom obchode.
2. Predávajúci vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. Predávajúci vyhlasuje, že súhlas dotknutej osoby si nebude vynucovať, je založený výlučne na dobrovoľnosti Kupujúceho.
3. Predávajúci spracúva osobné údaje Kupujúceho v rozsahu: krstné meno, priezvisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa/adresa dodania a kontaktné telefónne číslo.
4. Kupujúci udeľuje Predávajúcemu tento súhlas na obdobie najviac 3 rokov. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže Kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou alebo elektronicky. Po obdržaní odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov zabezpečí Predávajúci blokovanie a likvidáciu osobných údajov, ktoré boli predmetom spracúvania bez zbytočného odkladu.
5. Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje, nesprístupňuje osobné údaje Kupujúceho žiadnym iným subjektom, s výnimkou prepravnej služby, s ktorou je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie objednávky.
6. Kupujúci môže požiadať o zmenu, opravu, obmedzenie spracovania, likvidáciu, výmaz alebo informácie o svojich osobných údajov alebo môže podať námietku proti spracúvaniu písomne alebo elektronickou poštou.
7. Internetový obchod využíva súbory cookies, ktoré sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do prehliadača odosielané pri návšteve Internetovej stránky Prevádzkovateľa a ukladané do zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet) Kupujúceho. Cookies obvykle obsahujú názov Internetovej stránky, z ktorej pochádzajú, platnosť a hodnotu. Pri ďalšej návšteve Internetovej stránky prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť Internetovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory „cookies“, ktoré sa používajú na Internetovej stránke, nepoškodzujú žiadne zariadenia Kupujúceho. V prípade návštevy Internetovej stránky a v prípade, že Kupujúci vyjadril dobrovoľný súhlas so súbormi cookies, považuje sa za prijatie podmienok ich používanie.
8. Predávajúci sa zaväzuje využívať súbory cookies výlučne za účelom skvalitnenia služieb a zlepšovať štruktúru a obsah Internetovej stránke.
9. Predávajúci ako prevádzkovateľ internetového obchodu www.kvaskovanie.sk prehlasuje, že všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a zákazníkom. Ako chránime Vaše súkromie?
Kliknite na Ochrana súkromia a osobných údajov GDPR
Prevádzkovateľ je registrovaný na Úrade ochrany osobných údajov SR pod registračným číslom: 201415004.

Čl. XV
ORGÁN DOZORU

Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj Hurbanova 59, 911 01 Trenčín, Odbor výkonu dozoru tel. č. 032/640 01 09, fax č. 032/640 01 08, email: tn@soi.sk

Čl. XVI
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia Kupujúceho. V prípade zmeny obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky Kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke Predávajúceho.
2. Neoddeliteľnou súčasťou týchto obchodných podmienok je aj reklamačný poriadok.
3. Odoslaním objednávky Kupujúci si prečítal obchodné podmienky ako aj reklamačné podmienky a porozumel ich zneniu.
Kupujúci prehlasuje, že pred vyplnením a odoslaním objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.
Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi Predávajúcim a Kupujúcim. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

Tieto aktualizované obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 28.01.2020.