ÚPLNÉ PRAVIDLÁ A PODMIENKY „POLTONOVÁ SÚŤAŽ s kváskovaním“

 1. Vyhlasovateľ a Organizátor súťaže

Vyhlasovateľom súťaže je spoločnosť PLUTOS COMPANY, s.r.o., so sídlom Východná 6968/26, 91108 Trenčín, IČO 45373841 (ďalej len „Vyhlasovateľ“). Daná spoločnosť je zároveň aj organizátorom súťaže (ďalej len „Organizátor“).

2. Termín a miesto konania súťaže

Tento dokument (ďalej len „pravidlá“) upravuje súťaž prebiehajúcu na území Slovenskej republiky, a koná sa v termíne od 02.novembra 2022 od 00:00 hod do 06.decembra 2022 23:59:59 (ďalej len „obdobie konania súťaže“) prostredníctvom súťažnej stránky na adrese www.kvaskovanie.sk (ďalej len „súťažná stránka“).

3. Účastníci súťaže a podmienky zapojenia do súťaže

Na súťaži sa môžu zúčastniť fyzické osoby staršie ako 18 rokov, s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky, ktoré:

  • nakúpia aspoň jeden z tlačených titulov Kváskovanie (Kváskovanie – Recepty z kvásku, Kváskovanie 2- Poklady z vašich kuchýň, Kváskovanie 3 – Čarujeme s kváskom, Vianočné Kváskovanie, Moje Kváskovanie – Zápisník obľúbených receptov, nástenný kalendár Kváskovanie 2023) a to na webových stránkach: kvaskovanie.sk , www.chutodnaty.sk, www.extradarcek.sk alebo v kamennom obchode „Obchodík u Naty“, Hlavná 53, Stupava (ďalej len „súťažné stránky“) a to v období trvania súťaže.
  • v prípade zvolenia formy úhrady „na dobierku“ bude objednávka zaradená do súťaže až po prebratí zásielky a úhrady dobierkovej sumy.

4. Mechanika súťaže

Súťažiaci zakúpia v období trvania súťaže aspoň jeden knižný titul z rady Kváskovanie (tituly vymenované v bode 3). Z prebratých a uhradených objednávok sa budú v živom vysielaní žrebovať výhercovia jednotlivých cien.

Jedna objednávka obsahujúca minimálne 1 tlačený knižný titul znamená jednu „vstupenku“ do súťaže a teda jednu šancu na výhru (jedno zaradenie do žrebovania v súťaži).

Opakovaným kúpením titulov z rady Kváskovanie sa súťažiaci dostáva do žrebovania znovu (ďalšou objednávkou získava ďalšiu „vstupenku“ do súťaže).

Súťažiaci môže vyhrať tým pádom viac cien v súťaži.

Objednávky zrealizované alebo uhradené po dátume neskôr než 06.12. 2022 nebudú akceptované a nebudú môcť byť do súťaže zaradené.

Súťaž sa nevzťahuje na elektronickú knihu „Kváskovanie – Delikatesy“.

5. Účasť na súťaži a výber výhercov

Organizátor si vyhradzuje právo požadovať od súťažiaceho predloženie originálu účtenky (dokladu), s ktorou sa súťažiaci zapojil do súťaže, najmä v prípade podozrenia na nesplnenie pravidiel. Pokiaľ súťažiaci nedoloží na výzvu organizátora v stanovenej lehote príslušnú účtenku/doklad o zakúpení, stráca nárok na odmenu. Dbajte preto, prosím, na zvýšenú pozornosť na uschovanie účteniek.

6. Odmeny a odovzdávanie odmien:

Do súťaže je zaradených 10 výhier, ktoré sú spísané na webovej stránke súťaže tu.

Výhercovia budú vyžrebovaní LIVE vo Facebook skupine Kváskové pečenie. Výhry budú odoslané do 30 dní od vyžrebovania súťažiacich a to na doručovaciu adresu uvedenú vo formulári pri registrácii do súťaže. Výhry bude zasielať priamo dodávateľ ceny: MLYN TRENČAN.

Odmeny nie je možné vymeniť za hotovosť, ani požadovať vydanie inej odmeny, než bude Vyhlasovateľom stanovené. Výherca nemôže požadovať zmenu výhry za inú.

Organizátor nezodpovedá za nedoručenie výhier z dôvodov ležiacich na strane prepravcu zásielok či inej tretej strany.

Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť deklarované výhry za výhry obdobného typu.

7. Ochrana osobných údajov:

Účasťou na súťaži udeľuje súťažiaci svoj súhlas Vyhlasovateľovi ako prevádzkovateľovi na spracovanie jeho osobných údajov špecifikovaných v čl. 3 bod takto:

– Prevádzkovateľom osobných údajov je Vyhlasovateľ.

– Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú uvedené tu.

– Cieľom spracovania je realizácia súťaže, organizácia, vedenie, vyhodnotenie, kontrola a odovzdanie výhier.

Súhlasom s týmito pravidlami dobrovoľne súhlasím aj so zasielaním noviniek vrátane obchodných oznamov elektronickými prostriedkami. Svoj súhlas so zasielaním noviniek môže súťažiaci kedykoľvek po skončení súťaže odvolať a to jednoduchým odhlásením sa kliknutím na Odhlásenie, ktoré nájde v každom komunikačnom emaile na jeho konci.

– Právnym základom pre spracovanie je súhlas súťažiaceho, ktorý súťažiaci dobrovoľne udeľuje vstupom do súťaže ako marketingovej akcie. Svoj súhlas môže súťažiaci kedykoľvek odvolať. Spracovanie osobných údajov súťažiaceho je pre zaistenie súťaže nevyhnutné a odvolaním súhlasu sa účasť na súťaži končí.

– Obdobie spracovania osobných údajov je obdobím konania súťaže až do odovzdania výhier a 6 mesiacov potom z dôvodu kontroly. Po ukončení tohto obdobia je uchovaný len obmedzený rozsah údajov na plnenie právnych povinností Vyhlasovateľa a pre prípad kontroly orgánu dozoru.

– Rozsah údajov: údaje vyplnené pri vypísaní prihlasovacieho formulára,  súťažné vstupy (účtenky a informácie z nich), súvisiaca komunikácia a údaje podľa týchto pravidiel, časový údaj o zapojení sa do súťaže.

– Príjemcovia údajov: sprostredkovatelia v podobe osôb zaisťujúcich súťaž a dodávatelia konkrétnych cien, ktorí venovali ceny do predmetnej súťaže.

(iii) Súťažiaci výslovne súhlasia s tým, že vyhlasovateľ súťaže je oprávnený použiť v súlade s ust. § 77 a nasl. zákona č. 89/2012 Zb., Občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov, bezplatne súťažiacim uvedené krstné meno a priezvisko v médiách (vrátane internetu), propagačných a reklamných materiáloch usporiadateľa v súvislosti s touto súťažou a jeho výrobkami či službami, najmä s cieľom oznámenia výhercu v súvislosti so získaním výhry), a to v čase, ktorý sa skončí uplynutím 5 rokov od ukončenia súťaže.

8. Ostatné ustanovenia

Zo súťaže sú vylúčení všetci účastníci, ktorí akýmkoľvek spôsobom nevyhovejú týmto pravidlám alebo ich budú obchádzať.

Zo súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci Vyhlasovateľa a Organizátora tejto súťaže. V prípade, že sa výhercom stane osoba, ktorá je zamestnancom uvedených spoločností alebo osoba im blízka, nárok na odmenu nevzniká.

Organizátor neručí za stratu informácií zasielaných prostredníctvom siete Internet v priebehu ich prenášania, teda najmä za ich nedoručenie/neuloženie.

Účasťou na súťaži vyjadruje súťažiaci svoj súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich plne dodržiavať.

Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť pravidlá súťaže, právo zmeniť deklarované odmeny za odmeny obdobného typu či právo súťaž úplne zrušiť bez udania dôvodov a stanovenia náhrady.

V Trenčíne dňa 01.11.2022