Úplné pravidlá a podmienky súťaže „ŠTEDRÁ MEGA SÚŤAŽ S KVÁSKOVANÍM“

  1. Vyhlasovateľ a Organizátor súťaže

Vyhlasovateľom súťaže je spoločnosť PLUTOS COMPANY, s.r.o., so sídlom Východná 6968/26, 91108 Trenčín, IČO 45373841 (ďalej len „Vyhlasovateľ“). Daná spoločnosť je zároveň aj organizátorom súťaže (ďalej len „Organizátor“).

  1. Termín a miesto konania súťaže

Tento dokument (ďalej len „pravidlá“) upravuje súťaž prebiehajúcu na území Slovenskej republiky, a koná sa v termíne od 26.09.2021 12:00:00 do 01.12.2021 23:59:59 hod (ďalej len „obdobie konania súťaže“) prostredníctvom súťažných stránok  www.kvaskovanie.sk, www.extradarcek.sk, www.chutodnaty.sk a kamenný obchod „Obchodík u Naty“, Hlavná 53, Stupava (ďalej len „súťažné stránky“).

  1. Účastníci súťaže a podmienky zapojenia do súťaže

Na súťaži sa môžu zúčastniť fyzické osoby staršie ako 18 rokov, s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky alebo Českej republiky, ktoré:

(i) nakúpia v internetovom obchode na www.kvaskovanie.sk, www.extradarcek.sk, www.chutodnaty.sk alebo v Obchodíku u Naty ktorúkoľvek tlačenú knihu Kváskovanie, a to v období od 26.09.2021 12:00:00 do 01.12.2021 23:59:59hod.

(ii) v období konania súťaže (od 26.09.2021 12:00:00 do 01.12.2021 23:59:59 hod.) zrealizuje objednávku kníh na www.kvaskovanie.sk, www.extradarcek.sk, www.chutodnaty.sk alebo v Obchodíku u Naty a to tak, že:

– počas objednávky riadne vyplní svoje kontaktné údaje (meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mail), potrebné pre doručenie objednávky kuriérskou službou;

– počas objednávky potvrdí svoj súhlas s obchodnými podmienkami a aj s pravidlami spracovania osobných údajov;

– uhradí objednávku najneskôr do ukončenia súťaže do 01.12.2021 23:59:59 hod. Za úhradu sa považuje pripísanie sumy uvedenej na objednávke na účet vyhlasovateľa súťaže.

  1. Mechanika súťaže

Do súťaže je automaticky zaradená každá objednávka, ktorá splní podmienky z bodu 3.

Opakovaným zakúpením kníh počas trvania súťaže od 26.9.2021 do 1.12.2021 sa súťažiaci dostáva do žrebovania znovu. Súťažiaci môže vyhrať tým pádom viac cien v súťaži.

Súťažiaci nemusí po zrealizovaní objednávky nič posielať ani dokladovať. Právoplatnou „vstupenkou“ do žrebovania je zrealizovaná a uhradená objednávka a to v čase trvania súťaže (podľa bodu č.3).

  1. Odmeny a odovzdávanie odmien:

Do súťaže je zaradených 100 výhier, ktoré poskytli do súťaže dodávatelia cien po dohode s Vyhlasovateľom súťaže. Konkrétne ceny (výhry) sú uverejnené a presne popísané na tejto webovej stránke: www.kvaskovanie.sk/stedra-mega-sutaz-s-kvaskovanim

Výhercovia budú oznámení v živom online žrebovaní vo Facebook skupine Kváskové pečenie: https://www.facebook.com/groups/kvaskovepecenie, záznam ktorého bude následne uverejnený aj na stránkach www.kvaskovanie.sk. Výhry budú odoslané do 60 dní od vyžrebovania súťažiacich a to na doručovaciu adresu uvedenú vo formulári pri registrácii do súťaže. Výhry budú posielané výhradne na adresu vrámci Slovenskej republiky.

Výhry bude zasielať priamo dodávateľ danej konkrétnej ceny do súťaže.

Odmeny nie je možné vymeniť za hotovosť ani požadovať vydanie inej odmeny, než bude Vyhlasovateľom stanovené. Farebné vyhotovenie výhier si výherca nemôže zvoliť. Výherca nemôže požadovať zmenu výhry za inú.

Vyhlasovateľ nezodpovedá za nedoručenie výhier z dôvodov ležiacich na strane prepravcu zásielok či inej tretej strany.

Súťažiaci účasťou na súťaži berie na vedomie, že odmeny nie je možné reklamovať, nie je možné uplatniť práva zo záruky ani z chýb.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť deklarované výhry za výhry obdobného typu.

Darčekové poukážky je nutné uplatniť najneskôr do dátumu uvedeného na darčekovej poukážke. Pokiaľ nebude súťažiacim  uplatnená plná suma uvedená na darčekovej poukážke, zvyšok jej hodnoty prepadá v prospech dodávateľa ceny. V prípade, že hodnota vybraného tovaru alebo služieb súťažiacim bude vyššia než hodnota darčekovej poukážky, je potrebné, aby súťažiaci zvyšnú sumu doplatil v prospech dodávateľa ceny.

  1. Ochrana osobných údajov:

Účasťou na súťaži udeľuje súťažiaci svoj súhlas Vyhlasovateľovi ako prevádzkovateľovi na spracovanie jeho osobných údajov špecifikovaných v čl. 3 bod takto:

– Prevádzkovateľom osobných údajov je Vyhlasovateľ.

– Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú uvedené tu.

– Cieľom spracovania je realizácia súťaže, organizácia, vedenie, vyhodnotenie, kontrola a odovzdanie výhier. Súhlasom s týmito pravidlami dobrovoľne súhlasím aj so zasielaním noviniek vrátane obchodných oznamov elektronickými prostriedkami. Svoj súhlas so zasielaním noviniek môže súťažiaci kedykoľvek po skončení súťaže odvolať a to jednoduchým odhlásením sa kliknutím na Odhlásenie, ktoré nájde v každom komunikačnom emaile na jeho konci.

– Právnym základom pre spracovanie je súhlas súťažiaceho, ktorý súťažiaci dobrovoľne udeľuje vstupom do súťaže ako marketingovej akcie. Svoj súhlas môže súťažiaci kedykoľvek odvolať. Spracovanie osobných údajov súťažiaceho je pre zaistenie súťaže nevyhnutné a odvolaním súhlasu sa účasť na súťaži končí.

– Obdobie spracovania osobných údajov je obdobím konania súťaže až do odovzdania výhier a 6 mesiacov potom z dôvodu kontroly. Po ukončení tohto obdobia je uchovaný len obmedzený rozsah údajov na plnenie právnych povinností Vyhlasovateľa a pre prípad kontroly orgánu dozoru.

– Rozsah údajov: údaje vyplnené pri vypísaní objednávky zrealizovanej na webových stránkach www.kvaskovanie.sk, www.extradarcek.sk, www.chutodnaty.sk alebo v Obchodíku u Naty.

– Príjemcovia údajov: sprostredkovatelia v podobe osôb zaisťujúcich súťaž a dodávatelia konkrétnych cien, ktorí venovali ceny do predmetnej súťaže.

(ii) Všetky ďalšie podmienky spracovania osobných údajov sú uvedené v dokumente „Obchodné a reklamačné podmienky“ (tu) a o ochrane osobných údajov “GDPR- Ochrana osobných údajov“, ktorý je možné nájsť tu.

(iii) Súťažiaci výslovne súhlasia s tým, že vyhlasovateľ súťaže je oprávnený použiť v súlade s ust. § 77 a nasl. zákona č. 89/2012 Zb., Občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov, bezplatne súťažiacim uvedené krstné meno a priezvisko v médiách (vrátane internetu), propagačných a reklamných materiáloch usporiadateľa v súvislosti s touto súťažou a jeho výrobkami či službami, najmä s cieľom oznámenia výhercu v súvislosti so získaním výhry), a to v čase, ktorý sa skončí uplynutím 5 rokov od ukončenia súťaže.

  1. Ostatné ustanovenia

Zo súťaže sú vylúčení všetci účastníci, ktorí akýmkoľvek spôsobom nevyhovejú týmto pravidlám alebo ich budú obchádzať.

Zo súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci Vyhlasovateľa a Organizátora tejto súťaže a osoby im priamo blízke. V prípade, že sa výhercom stane osoba, ktorá je zamestnancom uvedených spoločností alebo osoba im priamo blízka, nárok na odmenu nevzniká.

Účasťou na súťaži vyjadruje súťažiaci svoj súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich plne dodržiavať.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť pravidlá súťaže, právo zmeniť deklarované odmeny za odmeny obdobného typu či právo súťaž úplne zrušiť bez udania dôvodov a stanovenia náhrady.

V Trenčíne dňa 26.09.2021