Úplné pravidlá a podmienky súťaže „VEĽKÁ VEĽKONOČNÁ SÚŤAŽ S KVÁSKOVANÍM“

  1. Vyhlasovateľ a Organizátor súťaže

Vyhlasovateľom súťaže je spoločnosť PLUTOS COMPANY, s.r.o., so sídlom Východná 6968/26, 91108 Trenčín, IČO 45373841 (ďalej len „Vyhlasovateľ“). Daná spoločnosť je zároveň aj organizátorom súťaže (ďalej len „Organizátor“).

  1. Termín a miesto konania súťaže

Tento dokument (ďalej len „pravidlá“) upravuje súťaž prebiehajúcu na území Slovenskej republiky, a koná sa v termíne od 28.2.2021 00:00:00 do 07.04.2021 23:59:59 (ďalej len „obdobie konania súťaže“) prostredníctvom súťažnej stránky na adrese www.kvaskovanie.sk (ďalej len „súťažná stránka“).

  1. Účastníci súťaže a podmienky zapojenia do súťaže

Na súťaži sa môžu zúčastniť fyzické osoby staršie ako 18 rokov, s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky, ktoré:

(i) nakúpia v ľubovoľnom obchode (kamennom alebo internetovom) na území Slovenskej republiky múky na kváskovanie od výrobcu múk Mlyn Trenčan (ďalej len „súťažný výrobok“) a uschovajú originálnu účtenku preukazujúcu kúpu tohto súťažného výrobku (ďalej len „účtenka“), a to v období od 28.2.2021 00:00:00 do 07.04.2021 23:59:59

(ii) v období konania súťaže (od 28.2.2021) sa zaregistruje na súťažnej stránke, a to tak, že:

– riadne vyplní svoje kontaktné údaje (meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mail),

– potvrdí svoj súhlas s týmito pravidlami vrátane udelenia súhlasu so spracovaním jeho osobných údajov v rozsahu stanovenom týmito pravidlami;

– potvrdením registrácie, resp. kliknutím potvrdzujúceho odkazu pre overenie registrácie, je vytvorený účet súťažiaceho pre účasť na súťaži (ďalej len „účet“) a

(iii) v období konania súťaže vyplní formulár a nahrá účtenku (ktorú súťažiaci vyfotia alebo naskenujú).

(iiii) pod pojmom účtenka sa myslí platný pokladničný doklad, faktúra alebo iný doklad, na základe ktorého súťažiaci tovar uhradil.

  1. Mechanika súťaže

Súťažiaci nahrávajú účtenky s kúpenými múkami na kváskovanie (na jednej účtenke musí byť minimálne 10kg múk na kváskovanie);

10kg môže súťažiaci vyskladať z rôznych druhov z rady múk na kváskovanie (môže byť 10kg z jedného druhu, ale aj iné rôzne kombinácie, kde výsledná hmotnosť je 10kg)

Súťaž platí aj pre 5 kilogramové balenia múk na kváskovanie.

Rada múk na kváskovanie (výrobca Mlyn Trenčan) obsahuje týchto 6 druhov múk:

Pšeničná hladká múka na kváskovanie (žltý obal)

Pšeničná polohrubá múka na kváskovanie (ružový obal)

Pšeničná chlebová múka na kváskovanie (červený obal)

Pšeničná celozrnná múka na kváskovanie (zelený obal)

Ražná celozrnná múka na kváskovanie (tyrkysový obal)

Ražná chlebová múka na kváskovanie (tmavohnedý obal)

 

Jedna účtenka obsahujúca minimálne 10kg múky na kváskovanie znamená jednu „vstupenku“ do súťaže a teda jednu šancu na výhru (jedno zaradenie do žrebovania) v súťaži;

Opakovaným kúpením múky a nahraním účtenky sa súťažiaci dostáva do žrebovania znovu (vyplnením ďalšieho formulára s inou účtenkou získava ďalšiu „vstupenku“ do súťaže);

Súťažiaci môže vyhrať tým pádom viac cien v súťaži.

  1. Účasť na súťaži a výber výhercov:

Vyplnením formulára a splnením ďalších podmienok uvedených v čl. 3 týchto pravidiel sa súťažiaci zapája do súťaže. Nahraná účtenka musí byť fotografiou alebo skenom originálnej účtenky, kúpené múky na kváskovanie musia byť na účtenke vyznačené, napr. zvýrazňovačom. Účtenka musí byť vo formáte JPEG alebo PNG, s veľkosťou max. 1 MB. Súťažiaci musí uschovať originál účtenky. Súťažiaci bude zaradený do žrebovania toľkokrát, koľkokrát vyplní formulár (1 formulár = 1 účtenka). Ak bude súťažiaci vyžrebovaný, je povinný na požiadanie organizátora doložiť danú konkrétnu účtenku, ktorú prihlásil do súťaže.

Organizátor upozorňuje súťažiacich na skutočnosť, že pokiaľ údaje uvedené na účtenke nebudú čitateľné alebo nebudú súhlasiť s údajmi uvedenými vo formulári, nebude táto účtenka zaradená do žrebovania.

Do súťaže môže každý súťažiaci nahrať ľubovoľné množstvo účteniek a zvyšovať tak šancu na výhru. Každá účtenka však môže byť nahratá iba raz. Organizátor si vyhradzuje právo vyradiť zo súťaže toho súťažiaceho, ktorý nahrá jednu účtenku viackrát alebo bude opakovane posielať neplatné alebo nečitateľné účtenky.

Na účtenke musí byť jasne čitateľný dátum nákupu, množstvo a cena múky. Účtenky s dátumom skorším než 28.2.2021 nebudú akceptované.

Organizátor si vyhradzuje právo požadovať od súťažiaceho predloženie originálu účtenky, s ktorou sa súťažiaci zapojil do súťaže (všetkých účteniek preukazujúcich všetky registrácie súťažných výrobkov do súťaže), najmä v prípade podozrenia na nesplnenie pravidiel akcie. Pokiaľ súťažiaci nedoloží na výzvu organizátora v stanovenej lehote príslušnú účtenku (účtenky), stráca nárok na odmenu. Dbajte preto, prosím, na zvýšenú pozornosť na uschovanie účteniek.

  1. Odmeny a odovzdávanie odmien:

V priebehu celej súťaže môžu súťažiaci nahrávať účtenky s kúpenými múkami do verejne prístupného formulára uverejneného na stránke www.kvaskovanie.sk v článku o súťaži a zvyšovať tak šancu na výhru.

Do súťaže je zaradených 60 výhier, ktoré sú uverejnené a presne popísané na tejto webovej stránke: www.kvaskovanie.sk/velka-velkonocna-sutaz-s-kvaskovanim

Výhercovia budú oznámení v online žrebovaní na Facebooku https://www.facebook.com/Kvaskovanie, záznam ktorého bude následne uverejnený aj na stránkach www.kvaskovanie.sk. Výhry budú odoslané do 60 dní od vyžrebovania súťažiacich a to na doručovaciu adresu uvedenú vo formulári pri registrácii do súťaže. Výhry bude zasielať priamo dodávateľ danej konkrétnej ceny do súťaže.

Každý súťažiaci môže nahrávať účtenky s kúpenými múkami kedykoľvek v priebehu obdobia konania súťaže.

Odmeny nie je možné vymeniť za hotovosť ani požadovať vydanie inej odmeny, než bude Vyhlasovateľom stanovené. Farebné vyhotovenie výhier si výherca nemôže zvoliť. Výherca nemôže požadovať zmenu výhry za inú.

Vyhlasovateľ nezodpovedá za nedoručenie výhier z dôvodov ležiacich na strane prepravcu zásielok či inej tretej strany.

Súťažiaci účasťou na súťaži berie na vedomie, že odmeny nie je možné reklamovať, nie je možné uplatniť práva zo záruky ani z chýb.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť deklarované výhry za výhry obdobného typu.

Darčekové poukážky je nutné uplatniť najneskôr do dátumu uvedeného na darčekovej poukážke. Pokiaľ nebude súťažiacim  uplatnená plná suma uvedená na darčekovej poukážke, zvyšok jej hodnoty prepadá v prospech dodávateľa ceny. V prípade, že hodnota vybraného tovaru alebo služieb súťažiacim bude vyššia než hodnota darčekovej poukážky, je potrebné, aby súťažiaci zvyšnú sumu doplatil v prospech dodávateľa ceny.

  1. Ochrana osobných údajov:

Účasťou na súťaži udeľuje súťažiaci svoj súhlas Vyhlasovateľovi ako prevádzkovateľovi na spracovanie jeho osobných údajov špecifikovaných v čl. 3 bod takto:

– Prevádzkovateľom osobných údajov je Vyhlasovateľ.

– Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú uvedené tu.

– Cieľom spracovania je realizácia súťaže, organizácia, vedenie, vyhodnotenie, kontrola a odovzdanie výhier. Súhlasom s týmito pravidlami dobrovoľne súhlasím aj so zasielaním noviniek vrátane obchodných oznamov elektronickými prostriedkami. Svoj súhlas so zasielaním noviniek môže súťažiaci kedykoľvek po skončení súťaže odvolať a to jednoduchým odhlásením sa kliknutím na Odhlásenie, ktoré nájde v každom komunikačnom emaili na jeho konci.

– Právnym základom pre spracovanie je súhlas súťažiaceho, ktorý súťažiaci dobrovoľne udeľuje vstupom do súťaže ako marketingovej akcie. Svoj súhlas môže súťažiaci kedykoľvek odvolať. Spracovanie osobných údajov súťažiaceho je pre zaistenie súťaže nevyhnutné a odvolaním súhlasu sa účasť na súťaži končí.

– Obdobie spracovania osobných údajov je obdobím konania súťaže až do odovzdania výhier a 6 mesiacov potom z dôvodu kontroly. Po ukončení tohto obdobia je uchovaný len obmedzený rozsah údajov na plnenie právnych povinností Vyhlasovateľa a pre prípad kontroly orgánu dozoru.

– Rozsah údajov: údaje vyplnené pri vypísaní prihlasovacieho formulára,  súťažné vstupy (účtenky a informácie z nich), súvisiaca komunikácia a údaje podľa týchto pravidiel, časový údaj o zapojení sa do súťaže.

– Príjemcovia údajov: sprostredkovatelia v podobe osôb zaisťujúcich súťaž a dodávatelia konkrétnych cien, ktorí venovali ceny do predmetnej súťaže.

(ii) Všetky ďalšie podmienky spracovania osobných údajov sú uvedené v dokumente „Obchodné a reklamačné podmienky“ (tu) a o ochrane osobných údajov “GDPR- Ochrana osobných údajov“, ktorý je možné nájsť tu.

(iii) Súťažiaci výslovne súhlasia s tým, že vyhlasovateľ súťaže je oprávnený použiť v súlade s ust. § 77 a nasl. zákona č. 89/2012 Zb., Občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov, bezplatne súťažiacim uvedené krstné meno a priezvisko v médiách (vrátane internetu), propagačných a reklamných materiáloch usporiadateľa v súvislosti s touto súťažou a jeho výrobkami či službami, najmä s cieľom oznámenia výhercu v súvislosti so získaním výhry), a to v čase, ktorý sa skončí uplynutím 5 rokov od ukončenia súťaže.

  1. Ostatné ustanovenia

Zo súťaže sú vylúčení všetci účastníci, ktorí akýmkoľvek spôsobom nevyhovejú týmto pravidlám alebo ich budú obchádzať.

Zo súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci Vyhlasovateľa a Organizátora tejto súťaže a osoby im blízke. V prípade, že sa výhercom stane osoba, ktorá je zamestnancom uvedených spoločností alebo osoba im blízka, nárok na odmenu nevzniká.

Vyhlasovateľ neručí za stratu informácií zasielaných prostredníctvom siete Internet v priebehu ich prenášania, teda najmä za ich nedoručenie/neuloženie.

Účasťou na súťaži vyjadruje súťažiaci svoj súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich plne dodržiavať.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť pravidlá súťaže, právo zmeniť deklarované odmeny za odmeny obdobného typu či právo súťaž úplne zrušiť bez udania dôvodov a stanovenia náhrady.

V Trenčíne dňa 27.02.2021